Mūzikas terapija


Mūzikas terapija ir viena no mākslu terapijas specializācijām. Tas ir mūzikas zinātnisks pielietojums terapeitiskiem mērķiem, mūzikas un tās izteiksmes līdzekļu izmantošana mūzikas terapeita un klienta/pacienta individuālajā vai grupas terapeitisko attiecību procesā, ar mērķi sekmēt fizisko, garīgo un sociālo veselību. Mūzikas terapijā tiek izmantota mūzikas instrumentu spēle, balss izpausmes, ķermeņa kustības, kā arī mūzikas klausīšanās.

 


Mūzikas terapija ieteicama, ja ir grūtības sekojošajās jomās:

garīgajā – attīstības traucējumi, izziņas procesi: sajūtas, uztvere, atmiņa, uzmanība; hiperaktivitāte; psihiskie traucējumi;

fiziskajā – lielās un smalkmotorikas kustību attīstība, rokas/acu koordinācijas, organizētu ritmisku kustību attīstība, dzirdes, redzes traucējumi;

komunikatīvajā un sociālajā – valodas sapratnes, artikulācijas, imitācijas un žestu sapratnes veicināšana, vokālas verbalizācijas attīstība, klausīšanās spēju, apzinātas dzirdes attīstība; savstarpējo attiecību sapratne, prasmju dot un ņemt, uzklausīt,  u.c. izpratne, spēles iemaņas, patstāvības izjūta, motivācija;

emocionālajā – agresija, bailes, trauksme, obsesīva uzvedība, emociju apzināšanās un izpausme, emociju kontrole;
 

Mūzikas terapija Jums palīdzēs (iespējamie mērķi mūzikas terapijā):

- Valodas attīstībā (balss izpausmju veicināšana (vokalizācijas), skaņu imitācijas, vokalizāciju izmantošana saziņā, elpošanas kontrole,
  spriedzes mazināšana vokalizējot stostīšanās gadījumā; attīstīt zaudētās valodas spējas saslimšanu, traumu gadījumā)
- Dzirdes uztveres un citu izziņas procesu uzlabošanā (atmiņa, domāšana, iztēle)
- Uzmanības koncentrēšanas, noturības, sadalīšanas vai pārslēgšanas uzlabošanā
- Uzlabot motoro koordināciju, kustību mobilitāti, spēku, līdzsvaru, precizitāti
- Komunikācijas, sociālās mijiedarbības iemaņu attīstīšanā  verbālā/neverbālā līmenī (sadarbības prasmes, prasmes vadīt un sekot;
   iniciatīvas attīstīšana; prasmes klausīties un „izteikties”; prasmes dot un saņemt)
- Impulsu kontrole, pašregulācija, noteikumu ievērošana, robežas; destruktīvās uzvedības atpazīšana un jauna uzvedības modeļa veidošana; 
- Emociju atpazīšana, izpausme, apzināšanās, izstrāde, regulācija; trauksmes mazināšana; drošības izjūtas stiprināšana
- Pašvērtējuma paaugstināšana, pašcieņas, pašpaļāvības jūtas; sevis pieņemšana; savu resursu apzināšanās; radoša pašizpausme; spontanitāte

 

Vai jābūt iepriekšējai pieredzei mūzikā?
Nav nepieciešama iepriekšējā pieredze vai prasmes instrumentu spēlē. Galvenais ir radošais un terapeitiskais process un iegūtā pieredze.

Kā notiek mūzikas terapijas sesijas?
Mūzikas terapijas sesijas notiek gan bērniem, gan pieaugušajiem individuāli vai grupā. Ja bērna vecums ir mazs, sesijā parasti piedalās vecāki. 

Mūzikas terapijas process ir pielāgots konkrētā cilvēka vai grupas vajadzībām un tiek virzīts uz noteikto mērķu sasniegšanu

Mūzikas terapijas sesijā tiek izmantota mūzikas instrumentu spēle, balss, kustības vai mūzikas klausīšanās. Mūzikas terapeits izvēlas atbilstošu mūzikas terapijas metodi, paņēmienu, kas var būt gan brīva muzikāla improvizācija, mūzikas instrument spēle, gan vokalizācija kopā ar mūzikas terapeitu vai grupu, vai arī strukturēts uzdevums. Nozīmīga mūzikas terapijas daļa ir neverbāla izpausme.  Tomēr tiek izmantota arī valoda, improvizēti teksti, kā arī saruna par radīto mūziku, iegūto pieredzi un refleksija.

Mūzikas terapija dod iespēju komunicēt bezvārdu līmenī gan bērniem, gan pieaugušajiem, kuriem valodas attīstība aizkavēta vai zaudēta runas spēja. Muzikāla izpausme palīdz arī izpaust emocijas tiešā, nepastarpinātā veidā. 

Vienas sesijas ilgums 30-50 minūtes. Biežums – reizi nedēļā. Īstermiņa mūzikas terapija 10-15 sesijas. Iespējama arī ilgtermiņa mūzikas terapija. Parasti pirms darba sākšanas ir viena sesija sarunai ar vecākiem (ja strādā ar bērnu). Turpmāko sesiju laikā notiek izvērtēšana (stipro, vājo pušu noteikšana, mērķu izvirzīšana), darbs pie mērķu īstenošanas. Nobeigumā ir rezultātu novērtēšana (saruna, rakstisks novērtējums). 

Grupas mūzikas terapijas galvenie mērķi parasti saistīti ar saziņas un sadarbības prasmju attīstību, uzvedības kontroles attīstību vai ar emociju izpausmes, regulācijas, problēmrisināšanas prasmju attīstību, kā arī ar pašizpausmes un radošuma attīstību. 

 

Sesijas maksa

Individuālā mūzikas terapija:
20.00 euro par 45 minūšu sesiju, kas ietver 35-40 min. kontakststundu, atgriezenisko saiti vecākam.
20.00 euro sākuma sesija līdz 60 minūtēm (saruna ar vecākiem, informācija par bērnu, vienošanās par mērķiem, procesu)
30.00 euro nobeiguma sesija līdz 60 minūtēm  - pēc pieprasījuma.  Saruna par  rezultātiem, rekomendācijas, rakstisks novērtējums.


Grupas mūzikas terapija:
20.00 euro 45-50 minūtes  kontaktstunda (bērni)
30.00 euro 90 minūtes kontaktstunda (pieaugušie)
 

Pieteikšanās individuālai konsultācijai
epasts - sandra.barsinevica@bkus.lv

 

Informācija:  
http://www.muzikasterapija.lv/

Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=kagNHkti8y4&t=27s