Back to All Events

Mūzikas terapija

Mūzikas terapijas dziedinošais spēks palīdzēs ikvienam, kam nepieciešama garīgās un/vai fiziskās veselības uzlabošana.

Mūzikas terapijas sesijas notiek gan bērniem, gan pieaugušajiem individuāli vai grupā. Ja bērna vecums ir mazs, sesijā parasti piedalās vecāki. 

Mūzikas terapijas process ir pielāgots konkrētā cilvēka vai grupas vajadzībām un tiek virzīts uz noteikto mērķu sasniegšanu

Mūzikas terapijas sesijā tiek izmantota mūzikas instrumentu spēle, balss, kustības vai mūzikas klausīšanās. Mūzikas terapeits izvēlas atbilstošu mūzikas terapijas metodi, paņēmienu, kas var būt gan brīva muzikāla improvizācija, mūzikas instrument spēle, gan vokalizācija kopā ar mūzikas terapeitu vai grupu, vai arī strukturēts uzdevums. Nozīmīga mūzikas terapijas daļa ir neverbāla izpausme.  Tomēr tiek izmantota arī valoda, improvizēti teksti, kā arī saruna par radīto mūziku, iegūto pieredzi un refleksija.

Mūzikas terapija dod iespēju komunicēt bezvārdu līmenī gan bērniem, gan pieaugušajiem, kuriem valodas attīstība aizkavēta vai zaudēta runas spēja. Muzikāla izpausme palīdz arī izpaust emocijas tiešā, nepastarpinātā veidā. 

Vienas sesijas ilgums 30-50 minūtes. Biežums – reizi nedēļā. Īstermiņa mūzikas terapija 10-15 sesijas. Iespējama arī ilgtermiņa mūzikas terapija. Parasti pirms darba sākšanas ir viena sesija sarunai ar vecākiem (ja strādā ar bērnu). Turpmāko sesiju laikā notiek izvērtēšana (stipro, vājo pušu noteikšana, mērķu izvirzīšana), darbs pie mērķu īstenošanas. Nobeigumā ir rezultātu novērtēšana (saruna, rakstisks novērtējums). 

Grupas mūzikas terapijas galvenie mērķi parasti saistīti ar saziņas un sadarbības prasmju attīstību, uzvedības kontroles attīstību vai ar emociju izpausmes, regulācijas, problēmrisināšanas prasmju attīstību, kā arī ar pašizpausmes un radošuma attīstību. 

Mūzikas terapija palīdzēs arī fiziskas un garīgas invaliditātes, attīstības un uzvedības traucējumu, kā arī smadzeņu bojājumu, neirožu, psihožu, arī runas attīstības traucējumu un dzirdes bojājumu gadījumos.

Pieteikšanās: Sandra Barsineviča, sandra29@inbox.lv

Earlier Event: December 5
Maigā joga
Later Event: December 6
Dvēseles un ķermeņa terapija